Gemensam plattform för 8:e marskommittén Göteborg


8 mars - Internationella kvinnodagen  


Under ett möte i Köpenhamn 1910, som arrangerades av Socialistinternationalen instiftades en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Förslaget antogs enhälligt av mer än 100 kvinnor från 17 olika länder, bland annat av de tre första kvinnliga medlemmarna av Finlands parlament. Något datum för kvinnodagen bestämdes inte.

FN grundades år 1945 och året därpå inrättades kvinnokommissionen med uppgift att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. År 1948 lades grunddokumentet för mänskliga rättigheter fram. I artikel 2 stadgas att ”envar är berättigad till alla de fri-och rättigheter, som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion…”. År 1967 antogs deklarationen om avskaffande av diskriminering av kvinnor och år 1975, i samband med den första internationella kvinnokonferensen i Mexico, utropades FN:s kvinnoårtionde. År 1979 antog generalförsamlingen CEDAW = Convention on the Elimination of all kinds of Discrimination Against Women, Kvinnokonventionen, som nu ratificerats av 185 av FN:s 191 medlemsstater, däribland Sverige. År 2011 bildades UN Women, som FN:s samlande organ med ansvar för jämställdhet.

Under årens lopp har FN:s arbete för kvinnor främst bestått i att stärka juridiska åtgärder, mobilisera opinion och internationellt engagemang, utbilda och forska samt att hjälpa utsatta grupper. Idag är principen i FN:s arbete att samhällets mest allvarliga sociala, ekonomiska eller politiska problem inte kan lösas på ett hållbart sätt utan att världens kvinnor fullt ut deltar med fullt bemyndigande.

Den Internationella kvinnodagen firas i Sverige sedan 1972 varje år den 8 mars. I de flesta större städer tågar kvinnor, män och barn tillsammans för att uppmärksamma kvinnors situation.

8:e marskommittén i Göteborg vill, utöver det traditionella demonstrationståget belysa kvinnofrågor utifrån olika perspektiv. Det kan ske genom seminarier, debatter, utställningar eller dylikt.

Våra utgångspunkter är att vi vill


  • ha fullständig jämlikhet mellan kvinnor och män,
  • ha ett mänskligt samhälle, som inte förminskar någon pga. etnisk/kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, klass, kön, religion, sexuell orientering, sexuellt uttryck eller ålder.
  • bekämpa mäns våld mot kvinnor,
  • engagera fler kvinnor i freds-och konfliktlösning,
  • uppmärksamma och stödja kvinnor i andra länder samt
  • eliminera de patriarkala strukturer som underordnar kvinnor.

 Antagen av 8:e marskommittén i Göteborg  2012 10 29