Tema för firande av Internationella kvinnodagen 2014


8:e marskommittén i Göteborg har beslutat att temat för firandet av internationella kvinnodagen den 8 mars år 2014 är hållbart arbetsliv för världens kvinnor. Detta är också temat vid det panelsamtal som 8:e marskommittén anordnar i samarbete med ABF Göteborg. Panelsamtalet äger rum den 20 februari kl 18 på Restaurang Trappan i Göteborg.


Temat för firandet av internationella kvinnodagen tidigare år

Tema år 2013: Kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Temat för det firande som 8:e marskommittén arrangerade i Göteborg år 2013 var Kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Detta tema är ett anspråk på ett stort antal rättigheter och friheter som har att göra med den egna kroppen. Ett anspråk och ett försvar för varje kvinnas rätt att själv fritt bestämma över sin egen kropp utan att utsättas för tvång, hot, våld, exploatering eller objektifiering.


Parollen för årets demonstration den 8 mars är: Stopp – jag äger min kropp! Denna paroll är ett uttryck för en protest.

En protest mot att män utsätter kvinnor för våld, sexualiserat våld och hot om våld – i hemmet, på nätet, och i det offentliga rummet.

En protest mot att kvinnor utsätts för människohandel för sexuella ändamål och görs till en handelsvara män emellan.

En protest mot att kvinnors frihet att röra sig som de vill i samhället begränsas – med hot om våld, faktiskt våld eller andra med andra medel.

En protest mot abortförbud och den globala bristen på god mödravård och säkra aborter.

Den svenska staten har, i likhet med 184 andra stater, antagit FN:s Kvinnokonvention. Alla dessa stater har därmed åtagit sig att vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att säkerställa att kvinnors rättigheter respekteras fullt ut och på lika villkor som mäns rättigheter. Dessa rättigheter omfattar bland annat:
·        
  • Rätten till liv.
  • Rätten till den högsta uppnåeliga standarden vad avser fysisk och mental hälsa.
  • Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  • Rätten till frihet och personlig säkerhet.    

Med årets firande av den Internationella Kvinnodagen och demonstration den 8 mars manifesterar vi alla kvinnors okränkbara rätt att själva bestämma över sina egna kroppar och protesterar mot alla personer, makthavare, organisationer och stater som kränker den rätten genom att försumma, förtrycka, tvinga, utnyttja, skada och mörda kvinnor.